Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om service aan iedereen om welke reden dan ook op elk moment te weigeren. Je begrijpt dat jouw inhoud (niet inclusief creditcardinformatie) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.

Je gaat ermee akkoord om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of een ander contact op de website waarop de service wordt aangeboden te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.
 

Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die op deze site beschikbaar is, niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als basis voor het nemen van beslissingen zonder voorafgaand, accurater, vollediger of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. Je gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te controleren.
 

Wijzigingen in de service en prijzen

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment de Service (of enig onderdeel of inhoud daarvan) zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service.
 

Producten en diensten

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden bevatten en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens mijn retourbeleid.

Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven van de producten die in de winkel verschijnen. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur op jouw computerscherm correct zal zijn. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van mijn producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of services die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van onszelf. 

Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elke aanbieding voor een product of dienst gedaan op deze site is ongeldig waar verboden. Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, services, informatie of ander materiaal die jij hebt gekocht of verkregen, aan jouw verwachtingen zal voldoen, of dat fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd. 


Nauwkeurigheid van facturering en accountgegevens

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestaan ​​uit bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een wijziging aanbreng of een bestelling annuleer, kunnen wij je proberen hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met de e-mail en / of het factuuradres / telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. 

Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar onze mening, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs. Je stemt ermee in om actuele, volledige en correcte aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel zijn gedaan. Je gaat ermee akkoord om jouw account en andere informatie, inclusief jouw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat wij jouw transacties kunnen voltooien en zo nodig contact met je kan opnemen. Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie. 


Optionele hulpmiddelen

Mogelijk bieden wij jou toegang tot hulpprogramma's van derden waarover wij geen controle of invoer heb. Je erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke hulpmiddelen "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk uit hoofde van of in verband met jouw gebruik van optionele tools van derden. Elk gebruik door jou van optionele hulpmiddelen aangeboden via de site is geheel voor eigen risico en discretie en je dient ervoor te zorgen dat je bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden aangeboden door de relevante externe aanbieder(s). 

Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe hulpmiddelen en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of services vallen ook onder deze Servicevoorwaarden. 

 

Koppeling van derden

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op deze site kan jou verwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat je ze begrijpt voordat je een transactie onderneemt. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij. 


Persoonlijke informatie

jouw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder mijn Privacybeleid.


Fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen

Soms is er informatie op onze site of in de dienst die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, aanbiedingen, productleveringskosten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is (inclusief nadat je jouw bestelling hebt ingediend) .  Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt. 


Gebruikersopmerkingen, feedback en andere aanmeldingen

Als je op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons stuur je creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, online , per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stem je ermee in dat wij op elk gewenst moment, zonder enige beperking, opmerkingen kan bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken op om het even welk medium naar ons toe. Wij zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op opmerkingen te reageren. Wij kunnen, maar zijn niet verplicht tot het controleren, bewerken of verwijderen van inhoud waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijke inhoud zullen bevatten of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal, of een computervirus of andere malware bevatten die op enige manier de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of op een andere manier ons of derde partijen misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst. 

 

Verboden toepassingen

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het je verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of provinciale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te plegen op of onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) voor het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten kwaadaardige code die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) om te interfereren met of omzeilen van de beveiligingskenmerken van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet. Wij behouden ons het recht voor om jouw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik. 


Vrijwaring

Jij stemt ermee in Dromeleijn en mijn moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers, onschadelijk te vrijwaren van en te verdedigen tegen claims of vraag, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij opnemen door middel van verwijzing, of uw overtreding van een wet of de rechten van een derde partij.

 

Scheidbaarheid

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal deze bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare deel geacht worden te zijn verbroken van deze Servicevoorwaarden en heeft een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen. 


Opzegging

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn aangegaan vóór de opzeggingsdatum, blijven voortbestaan ​​na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden. Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door jou of ons worden beëindigd. Je kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat je onze diensten niet langer wenst te gebruiken of wanneer je onze website /webwinkel niet langer gebruikt. Als jij, naar eigen goeddunken, faalt, of wij vermoeden dat je hebt gefaald, om aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden te voldoen, kunnen wij deze overeenkomst op elk moment en zonder kennisgeving beëindigen en blijf jij aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en / of dienovereenkomstig kan het jou toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) ontzeggen. 

 

Afwijzing van garanties, beperking van aansprakelijkheid

Wij kunnen niet garanderen dat jouw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service accuraat of betrouwbaar zijn. Jij gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kan verwijderen of de dienst op elk moment kan annuleren, zonder kennisgeving aan jou. Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat jouw gebruik van of de onmogelijkheid om de service te gebruiken op jouw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die je via de service worden geleverd, zijn (behalve zoals uitdrukkelijk door ons wordt aangegeven) "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor jouw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. 

In geen geval zullen Dromeleijn, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit jouw gebruik van een dienst of producten die zijn aangeschaft via de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met jouw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in welke inhoud dan ook, of verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als deze op de hoogte is gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, in dergelijke staten of jurisdicties, zal onze aansprakelijkheid worden beperkt tot de maximaal toegestane mate door de wet. 


Volledige overeenkomst

Het feit dat wij een recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent niet dat wij afstand doen van dat recht of deze bepaling. Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen jou en ons en regelen jouw gebruik van de Service, waarbij eerdere of huidige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen worden vervangen , hetzij mondeling of schriftelijk, tussen jou en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden). Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegen de redacteur. 


Toegankelijk recht

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij jou Services verlenen, word beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Dromeleijn.

 

Wijzigingen van de service voorwaarden

Je kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig mijn website te controleren op wijzigingen. Jouw voortdurende gebruik van of toegang tot mijn website of de dienst na het plaatsen van enige wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in. 
 

Contactgegevens

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar dromeleijn@live.nl of via contact op de webwinkel pagina worden gestuurd.

winkelmandje

Winkelmandje

het winkelmandje is leeg

betaling

Betaling instructies: 
zie de factuur in bijlage
van de orderbevestiging mail!

 

Er is weer nieuws!
Neem snel een kijkje op de Weg Wijs kalender!

Breng creativiteit en fantasie tot leven!

 

 

© 2018 - 2024 Dromeleijn | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Stap binnen in een wereld waar creativiteit tot leven komt!